แม่แบบ:บทความประเทศอินเดีย

การใช้งานแก้ไข

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศอินเดีย เพื่อจัดระดับบทความทางประเทศอินเดียตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ