เหลียงนฺหวี่อิง

เหลียงนฺหวี่อิง (อังกฤษ: Liang Nüying, สิ้นพระชนม์ 159) ฐานันดรศักดิ์ จักรพรรดินีอี้เซียน (อังกฤษ: Empress Yixian) จักรพรรดินีแห่ง ราชวงศ์ฮั่น พระนางเป็นจักรพรรดินีองค์แรกของ จักรพรรดิฮั่นฮวน

ปูมหลังแก้ไข

ไม่มีใครทราบว่าพระนางประสูติเมื่อใดแต่เป็นทราบกันดีว่าพระนางเมื่อยังเยาว์ได้เป็นตำแหน่งอันทรงเกียรติในฐานะธิดาของจอมพล เหลียงชาง (อังกฤษ: Liang Shang) และพระขนิษฐาของ เหลียงนา จักรพรรดินีใน จักรพรรดิฮั่นชุน และภายหลังผู้สำเร็จราชการพระโอรสของพระองค์ จักรพรรดิฮั่นชง และผู้สืบทอด 2 พระองค์จากราชสกุลที่แตกต่าง จักรพรรดิฮั่นจื้อ และ จักรพรรดิฮั่นฮวน

ในฐานะจักรพรรดินีแก้ไข