เส้นสองสลึง (frenulum of prepuce of penis) คือ เส้นเอ็นหรือเนื้อเยื่อบางๆที่ยึดหัวองคชาต กับหนังที่รูดไปมาได้ขององคชาต เส้นสองสลึงนั้นบางคนมี บางคนไม่มีเนื่องจากขาดไปแล้ว จิง