เสาวนีย์ อัศวโรจน์

ศาสตราจารย์ เสาวนีย์ อัศวโรจน์ สกุลเดิม สุจริตกุล (เกิด 15 มิถุนายน พ.ศ. 2495) หนึ่งในตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2546 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ศาสตราจารย์ เสาวนีย์ อัศวโรจน์ เป็นสตรีคนแรกที่ได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทย

ศาสตราจารย์ เสาวนีย์ อัศวโรจน์ หรือที่รู้กันในนาม ศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน คตส. ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 30 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 ต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย[1] จนครบวาระ 4 ปี ในปี พ.ศ. 2558

คุณวุฒิ แก้

 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2515
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2516
 • ประกาศนียบัตร U.S. LEGAL SYSTEM PROGRAM, Georgetown University, Washington D.C., U.S.A. พ.ศ. 2518
 • Master of Laws (International Legal Studies) มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก พ.ศ. 2519 โดยทุนรัฐบาลไทย พ.ศ. 2518
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2523
 • Master of Laws (General Studies) มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก พ.ศ. 2527
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2543
 • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2551

ประสบการณ์ แก้

 • ศาสตราจารย์ (ระดับ 10) ประจำคนแรกของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศาสตราจารย์ทางกฎหมายคนแรกของประเทศไทย ที่เป็นสตรี
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประธานกรรมการห้องสมุด คณะนิติศาสตร์
 • ประธานคณะกรรมการวิชาการ คณะนิติศาสตร์
 • กรรมการประจำคณะนิติศาสตร์
 • กรรมการปรับปรุงกฎหมายอนุญาโตตุลาการ
 • กรรมการปรับปรุงกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท
 • กรรมการในคณะอนุกรรมการวินิจฉัยหนี้และจัดสรรหนี้
 • เกียรติคุณอื่น ๆ
 • ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียงและเผยแพร่ชื่อเสียงหรือปกป้องเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในรอบ 70 ปีของการสถาปนามหาวิทยาลัย
 • ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นในรอบ 72 ปีของการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ได้รับคัดเลือกเป็นเกียรติภูมินิติโดม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. เลือก 'คณิต' นั่งกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ตามโผ[ลิงก์เสีย]
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2015-09-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๙ ข หน้า ๘, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2017-12-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๒๓, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๔๐๙, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓

แหล่งข้อมูลอื่น แก้