เลขฐานเก้า หมายถึง ระบบเลขฐานเก้า ที่มีสัญลักษณ์เก้าตัวคือ 0 (ศูนย์) 1 (หนึ่ง) 2 (สอง) 3 (สาม) 4 (สี่) 5 (ห้า) 6 (หก) 7 (เจ็ด) และ 8 (แปด)