เม็ดเลือดแดงเข้มข้น

เม็ดเลือดแดงเข้มข้น (อังกฤษ: packed red blood cells) เป็นส่วนหนึ่งของเลือดที่ได้จากการปั่นแยกส่วนเม็ดเลือดแดงออกจากน้ำเลือด ใช้ประโยชน์ในการถ่ายเลือด ส่วนใหญ่ใช้รักษาผู้ป่วยภาวะเลือดจางที่มีอาการของภาวะเลือดจาง หรือมีเลือดจางมาก ระดับฮีโมโกลบินน้อยกว่า 7-8 g/dL การให้เม็ดเลือดแดงเข้มข้นหนึ่งยูนิตกับผู้ใหญ่จะทำให้ผู้รับเลือดมีระดับฮีโมโกลบินเพิ่มขึ้นประมาณ 1 g/dL ผู้ป่วยบางรายอาจต้องได้รับเลือดหลายครั้ง เช่น ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด หรือผู้ป่วยโรคฮีโมโกลบินผิดปกติ (เช่นโรคทาลัสซีเมีย) โดยทั่วไปแล้วก่อนการให้เลือดจะต้องมีการตรวจข้ามกัน (cross match) ก่อนเสมอ การให้เลือดทำได้โดยการให้ทางหลอดเลือดดำ