Melbourne's CBD has grown to straddle the Yarra River in three major precincts. The northern area is Melbourne's central business district (left) and Southbank (right) pictured.
นครเมลเบิร์น

เมลเบิร์น (อังกฤษ: Melbourne, ออกเสียงว่า /ˈmel.bən/ หรือ /ˈmæl.bən/) เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศออสเตรเลีย รองจากนครซิดนีย์ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ มีประชากรประมาณ 3,806,092 คน (พ.ศ. 2549)[1] เมลเบิร์นเป็นเมืองหลวงของรัฐวิกตอเรีย เมลเบิร์นก่อตั้งใน พ.ศ. 2378 (ค.ศ. 1835)

ประวัติศาสตร์แก้ไข

ภูมิศาสตร์แก้ไข

การเมืองการปกครองแก้ไข

เศรษฐกิจแก้ไข

วัฒนธรรมแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข