เฟส (อังกฤษ: Phases Angle; Φ) หมายถึง มุมที่ใช้กำหนดตำแหน่งบนคลื่นขณะที่เคลื่อนที่ โดยมีความสัมพันธ์กับการกระจัดของการเคลื่อนที่ของคลื่น ในระบบ SI มีหน่วยเป็นเรเดียน (Radian ; rad) เฟสยังเกี่ยวข้องกับความยาวคลื่น (Wavelength;λ)

[[หมวดหมูมุมมอง [อั่มจ้า {{พีมาสสี่เก้า