เฟส (ฟิสิกส์)

เฟส (อังกฤษ: Phases Angle; Φ) หมายถึง มุมที่ใช้กำหนดตำแหน่งบนคลื่นขณะที่เคลื่อนที่ โดยมีความสัมพันธ์กับการกระจัดของการเคลื่อนที่ของคลื่น ในระบบ SI มีหน่วยเป็นเรเดียน (Radian; rad) เฟสยังเกี่ยวข้องกับความยาวคลื่น (Wavelength; λ)