เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:BWG)

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
ประเภทบริการเฉพาะกิจ
อุตสาหกรรมบริการ
รูปแบบบริษัทมหาชน SET:BWG
ก่อตั้ง23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540
ผู้ก่อตั้งนายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
สำนักงานใหญ่488 ซ.ลาดพร้าว130 (มหาดไทย 2) ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240,
Thailand
บริการบริหารจัดการกาอุตสาหกรรมแบบครบวงจร
บริษัทในเครือบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) (ชื่อย่อ :AKP)

บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด (ชื่อย่อ : BWC) บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด (ชื่อย่อ : ETC) บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด (ชื่อย่อ : BWT)

บริษัท บี กรีน ดีเวลลอปเม้นท์ (ชื่อย่อ : BGreen)
เว็บไซต์http://www.betterworldgreen.com

[1] บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 ในฐานะผู้ให้บริการดำเนินงานด้านการบริหารและประกอบการศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม โดยมีกลุ่มบริษัทในเครือที่สนับสนุนการให้บริการด้านการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ได้แก่

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) (ชื่อย่อ :AKP) [2] ผู้บริหารและประกอบการ “ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม” (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จังหวัดสมุทรปราการ ให้บริการในการรวบรวม ขนส่ง และจัดเก็บของเสียอุตสาหกรรมเพื่อนำไป กำจัดโดยเตาเผากากอุตสาหกรรมอันตรายด้วยวิธีการเผาด้วยความร้อนสูงที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด (ชื่อย่อ : BWC) ผู้ให้บริการรวบรวมขนส่งและกำจัดกากอุตสาหกรรมด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับประเภทของกากอุตสาหกรรมแต่ละชนิด

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด (ชื่อย่อ : ETC) ผู้ให้บริการผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ภายใต้โครงการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าขนาด 9.4 เมกะวัตต์ จาก วัสดุอุตสาหกรรมไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายรายแรกของประเทศไทย จ.สระบุรี ประกอบด้วย 4 บริษัทย่อย

- บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ชื่อย่อ : AVA)

- บริษัท สิริลาภา พาวเวอร์ (ชื่อย่อ :SIRI)

- บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ (ชื่อย่อ :RH)

- บริษัท ลิงค์ 88 เพาเวอร์ 

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด (ชื่อย่อ : BWT) ผู้ให้บริการขนส่งสิ่งปฏิกูลฯ ด้วยรถขนส่งและภาชนะบรรจุที่ได้มาตรฐาน และ

บริษัท บี กรีน ดีเวลลอปเม้นท์ (ชื่อย่อ : BGreen) ประกอบกิจการพัฒนาและจัดสรรที่ดิน, ซื้อ - ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ในรูปแบบการนิคมอุตสาหกรรมและในรูปแบบอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (BWG) ประกอบกิจการภายใต้การดำเนินงานของ ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม เลขที่ 140 หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี บนเนื้อที่ดินรวมประมาณ 271 ไร่[3] โดยมีระบบให้บริการครบวงจร ครอบคลุมการให้บริการการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ดังนี้

[3]

  • ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล
  • ระบบหลุมฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย (Sanitary landfill) และอันตราย (Secured Landfill) 
  • ระบบบำบัดน้ำเสียรวม (Waste Water Treatment)
  • ระบบเผาทำลายโดยเตาเผากากอุตสาหกรรมอันตรายด้วยความร้อนสูง
  • ระบบการปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทน (ฺBlending Solid & Liquid)
  • ระบบคัดแยกและแปรรูปกากอุตสาหกรรมเพื่อใช้่ประโยชน์ในด้านพลังงาน (Refuse Derived Fuel : RDF )

อ้างอิง แก้

  1. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  2. ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
  3. 3.0 3.1 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์แบบรายงาน56-1 เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555