nfrnfrnfrB1
เนเฟรู
อักษรไฮเออโรกลีฟ

เนเฟรูที่ 3 มีความหมายว่า "ความสวยงาม" เป็นพระราชินีแห่งอียิปต์โบราณของราชวงศ์ที่สิบสอง พระองค์เป็นธิดาของของฟาโรห์อเมเนมเฮตที่ 1 (ปกครอง 1991-1962 ปีก่อนคริสตกาล) เป็นพระมเหสีของฟาโรห์เซนุสเรตที่ 1 (ปกครอง 1971-1926 ปีก่อนคริสตกาล) และพระองค์เป็นมารดาของฟาโรห์อเมเนมเฮตที่ 2

อ้างอิงแก้ไข