เทศบาลตำบลบ้านแหลม (จังหวัดเพชรบุรี)

เทศบาลตำบลในจังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย

เทศบาลตำบลบ้านแหลม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในเขตอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลบ้านแหลม เมื่อ พ.ศ. 2499 และยกฐานเป็นเทศบาลตำบลบ้านแหม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อพ.ศ. 2542

เทศบาลตำบลบ้านแหลม (จังหวัดเพชรบุรี)
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลบ้านแหลม (จังหวัดเพชรบุรี)
ตรา
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายวัน เมฆอัคคี
พื้นที่
 • ทั้งหมด5.23 ตร.กม. (2.02 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด13,754
 • ความหนาแน่น2,629.8279 คน/ตร.กม. (6,811.223 คน/ตร.ไมล์)
โทรศัพท์0-3277-2096,0-3244-1209
โทรสาร0-3244-1209
เว็บไซต์http://www.banlaemcity.go.th/ www.banlaemcity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

ชื่อ "บ้านแหลม" เป็นชื่อเรียกตามสภาพภูมิประเทศที่เป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล เดิมท้องที่อำเภอบ้านแหลมมีฐานะในทางปกครองเป็นส่วนหนึ่งของแขวง 2 แขวง คือ ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเพชรบุรีขึ้นอยู่กับ แขวงขุนชำนาญ ทางฝั่งตะวันตกขึ้นอยู่กับ แขวงหลวงพรหมสาร เรียกชื่อตามทินนามของผู้เป็นนายแขวงปกครองอยู่ขณะนั้น ครั้นต่อมาได้รับการจัดตั้งเป็นอำเภอ เมื่อปี พ.ศ. 2443 ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยุบรวมอำเภอเมืองเพชรบุรี เมื่อ ร.ศ. 120(พ.ศ. 2444)[1] ต่อมากรมการอำเภอเมือง ได้แจ้งมณฑลเทศาภิบาลราชบุรี ว่าท้องที่อำเภอเมือง เมืองเพ็ชรบุรี มีพื้นที่กว้างขวาง มีพลเมือง 60,000 เศษ เหลือกำลังเกินที่กรมการอำเภอเมืองจะตรวตรารักษาความสงบเรียบร้อยให้ตลอดทั่วถึงได้ จึงขอแยกอำเภอใหม่ ซึ่งพระยาอมรินทร์ฤๅไชย ข้าหลวงมณฑลเทศาภิบาลราชบุรีได้มีใบบอกไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำความกราบบังคบทูลต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามอำเภอใหม่ว่า "อำเภอบ้านแหลม" [2] เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2447 (ร.ศ.123)

ต่อมาปี พ.ศ. 2499 กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้ง สุขาภิบาลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2499 [3] ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบล ตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 [4]

สภาพทั่วไป/ลักษณะภูมิประเทศแก้ไข

เทศบาลตำบลบ้านแหลมตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีประมาณ 12 กิโลเมตร เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีพื้นที่ 5.23 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,268 ไร่ มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มและที่ราบชายฝั่งทะเล มีแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่านพื้นที่

อาณาเขต

ประชากรแก้ไข

จำนวนประชากรรวม 13,754 คน แบ่งเป็น ชาย 6,704 คน หญิง 7,050 คน จำนวนครัวเรือน 3,587 ครัวเรือน


 
แผนที่แสดงเขตสุขาภิบาลบ้านแหลม ชึ่งปัจจุบันคือเทศบาลตำบลบ้านแหลม

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย (ปรับปรุงการจัดตั้งแบ่งเขตแขวงเมืองเพ็ชร์บุรีเสียใหม่ โดยให้มี ๖ อำเภอ และการจัดกรมการอำเภอ) ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๘ ตอนที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๔ หน้าที่ ๕๙
  2. แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งอำเภอบ้านแหลม มณฑลราชบุรีราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๒๑ ตอนที่ ๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๗ หน้าที่ ๘๔
  3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เล่มที่ ๗๒ ตอน ๗๔ ง ฉบับพิเศษ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๘ หน้า ๑๑๖
  4. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/009/1.PDF พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เล่มที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ๑]

ดูเพิ่มแก้ไข