เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อังกฤษ: industrial technology) คือศาสตร์หนึ่งที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยี การนำเทคโนโลยีไปใช้ประยุกต์กับงานด้านต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังรวมถึงการบริหารจัดการ การควบคุมคุณภาพ การวางผังโรงงาน

นักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะมีความรู้ทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านการบริหารจัดการ จะสามารถทำงานประสานงานกับวิศวกรและฝ่ายต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในประเทศไทย คือมหาวิทยาลัยราชภัฎต่างๆ