เทคโนโลยีอาหาร

(เปลี่ยนทางจาก เทคโนโลยีการอาหาร)

เทคโนโลยีทางอาหาร (อังกฤษ: Food Technology) เป็นสาขาวิชาที่ประยุกต์มาจากวิศวกรรมเคมี ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยามีเนื้อหาเกี่ยวกับการถนอมอาหาร การแปรรูปอาหาร บรรจุภัณฑ์ การจัดจำหน่ายอาหาร และหลักโภชนาการของอาหาร

ตัวอย่างห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทางอาหาร.

นักเทคโนโลยีทางอาหาร ศึกษาลักษณะทางกายภาพ ทางจุลชีววิทยา และทางเคมีของอาหาร เพื่อวิจัย ออกแบบ และควบคุม กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร ให้มีคุณภาพเหมาะสมในการบริโภค ตามหลัก HACCP และ GMP


ประวัติศาสตร์ยุคแรกเริ่มของเทคโนโลยีอาหาร แก้

หลุยส์ พาสเตอร์ ได้ศึกษาวิจัยการเน่าเสียของไวน์ และได้ค้นพบวิธีป้องกันการเน่าเสียในปี 1864 (พ.ศ. 2407) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีอาหารที่มีพื้นฐานมาจากวิทยาศาสตร์