องค์หญิงนักรัง (เกาหลี: 낙랑공주) พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ใน พระเจ้าแทโจ ที่ประสูติแต่ พระราชินีชินมยองซุนซอง และเป็นหนึ่งในพระมเหสีของ พระเจ้าคยองซุน พระราชาองค์สุดท้ายแห่ง อาณาจักรรวมชิลลา

เจ้าหญิงนักรัง
ประสูติ?
อาณาจักรโครยอ
สิ้นพระชนม์?
อาณาจักรโครยอ
พระราชสวามีพระเจ้าคยองซุน
ราชสกุลวัง
ราชวงศ์โครยอ
พระบิดาพระเจ้าแทโจแห่งโครยอ
พระมารดาพระราชินีชินมยองซุนซอง

เมื่อพระเจ้าคยองซุนได้นำผู้คนมายอมจำนนต่อพระเจ้าแทโจใน ค.ศ. 935 พระเจ้าแทโจได้ยกพระราชธิดาพระองค์ใหญ่คือ องค์หญิงนักรัง ให้มาอภิเษกด้วยเพื่อเป็นการรวม 2 อาณาจักรให้เป็นหนึ่งเดียวซึ่งองค์หญิงนักรังมีพระโอรสถึง 5 พระองค์และพระธิดาอีก 2 พระองค์ให้กับพระเจ้าคยองซุน