เจ้าพระยาจักรี (ครุฑ)

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

เจ้าพระยาจักรี (ครุฑ) ขุนนางไทยในช่วง กรุงศรีอยุธยา ตอนปลายซึ่งได้ดำรงตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีที่ สมุหนายก ในรัชสมัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

เจ้าพระยาจักรี (ครุฑ)
เกิดกรุงศรีอยุธยา
เสียชีวิตกรุงศรีอยุธยา
ตำแหน่งสมุหนายก

เจ้าพระยาจักรีท่านนี้มักถูกเรียกว่า เจ้าพระยาจักรีโรงฆ้อง เพราะเรือนที่ท่านอาศัยอยู่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงทำฆ้อง ซึ่งท่านมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ เนื่องจากท่านเป็นพระบิดาบุญธรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ้างอิงแก้ไข