เจ้าพระยาจักรี (ครุฑ)

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

เจ้าพระยาจักรี (ครุฑ) ขุนนางไทยในช่วง กรุงศรีอยุธยา ตอนปลายซึ่งได้ดำรงตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีที่ สมุหนายก ในรัชสมัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

เจ้าพระยาจักรี (ครุฑ)
เกิด?
กรุงศรีอยุธยา
ถึงแก่กรรม?
กรุงศรีอยุธยา

เจ้าพระยาจักรีท่านนี้มักถูกเรียกว่า เจ้าพระยาจักรีโรงฆ้อง เพราะเรือนที่ท่านอาศัยอยู่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงทำฆ้องซึ่งท่านมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์เพราะท่านเป็นพระบิดาบุญธรรมของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช