เจ้าปิ่นแก้ว

เจ้าปิ่นแก้ว หรือ แม่เจ้าปิ่นแก้ว เป็นพระขนิษฐาในพระยาแสนซ้าย และเป็นพระมารดาในพระยาพิมพิสารราชา เจ้าผู้ครองนครแพร่ องค์ที่ 21

เจ้าปิ่นแก้ว
พระนามเจ้าปิ่นแก้ว
พระอิสริยยศราชธิดาเจ้านครแพร่
ฐานันดรเจ้านายฝ่ายเหนือ
ราชวงศ์เทพวงศ์
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระบิดา-
พระมารดา-
พระสวามีเจ้าวังขวา
พระบุตรเจ้าเขียว
เจ้าหลวงพิมพิสาร
เจ้าเรือนแก้ว
เจ้าแก้ววรรณา
เจ้าราชวงศ์

พระประวัติแก้ไข

เจ้าปิ่นแก้ว เป็นพระขนิษฐาในพระยาแสนซ้าย พระยาแพร่ ตามที่พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค) กล่าวว่า

"...พระบาทสมเด็จฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ตั้งราชวงศ์พิมพิสารบุตรพระยาวังขวา มารดาเป็นน้องพระยาแพร่แสนซ้าย เป็นพระยาแพร่..."[1]

เจ้าปิ่นแก้วเสกสมรสกับเจ้าพระวังขวา (นามเดิมไม่ปราฏ) มีโอรส-ธิดา ด้วยกัน 5 คน คือ

  • เจ้าเขียว สมรสกับเจ้าพระเมืองชัย (นามเดิมไม่ปราฏ) (ต่อมาได้เป็นพระวังขวานครแพร่สืบทอดตำแหน่งจากพ่อตา)
  • เจ้าพิมพิสาร (ต่อมาคือพระยาพิมพิสารราชา เจ้าผู้ครองนครแพร่ องค์ที่ 21) เสกสมรสกับแม่เจ้าแก้วไหลมาราชเทวี ,แม่เจ้าธิดา และแม่เจ้าคำใย้
  • เจ้าเรือนแก้ว หรือเฮือนแก้ว สมรสกับเจ้าบุรีรัตน์ (หนานปัญญา มหายศปัญญา)
  • เจ้าแก้ววรรณา สมรสกับเจ้าพระวังซ้าย (นามเดิมไม่ปราฏ)
  • เจ้าราชวงศ์ (นามเดิมไม่ปราฏ) สมรสกับเจ้าบัวคำ และเจ้าบัวจีน[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ ๔ พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๑๑ ฉะบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ พิมพ์เป็นที่ระลึก ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงธรรมสารเนติ (อบ บุนนาค); วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๗ ณ วัดประยูรวงศาวาส; พิมพ์ที่โรงพิมพ์พระจันทร์ ท่าพระจันทร์ พระนคร
  2. เจ้าหลวงอินทวิชัย (อินต๊ะวิชัย) .หมู่บ้านวังฟ่อน ดอทคอม .สืบค้น 1 พฤศจิกายน 2559