องค์ชายพีรู (เกาหลี비류,45 ปีก่อนคริสตกาล-9 ปีก่อนคริสตกาล)เป็นพระราชโอรสองค์โตใน พระเจ้าดงเมียงยอง กับ พระมเหสีซอซอนโน มีพระอนุชาอีก 2 พระองค์คือ องค์ชายยูริ (ต่อมาเป็นพระเจ้ายูริ) และ องค์ชายอนจอ(สายเลือดเดียวกันโดยตรง) พระองค์มีโรคประจำตัวบวกกับที่ พระมเหสีซอซอนโน ได้เสด็จลงใต้เพื่อก่อตั้ง อาณาจักรแพกเจ สันนิษฐานว่าพระองค์สวรรคตในเวลาต่อมาก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์ อาณาจักรแพกเจ ทำให้ราชบัลลังก์ตกเป็นของ องค์ชายอนจอในเวลาต่อมา

เจ้าชายพีรยู
ฮันกึล
ฮันจา
อาร์อาร์Biryu
เอ็มอาร์Piryu