เจงกิส ข่าน (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

เจงกิส ข่าน อาจหมายถึง