เครื่องเสนาอิสริยาภรณ์แห่งพระคริสต์

เครื่องเสนาอิสริยาภรณ์แห่งพระคริสต์ (โปรตุเกส: Ordem Militar de Cristo, อังกฤษ: The Military Order of Christ) เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งโปรตุเกส สถาปนาครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1319 (พ.ศ. 1862) ในฐานะภาคีอัศวินเทมพลาร์ โดยพระเจ้าดินิสที่ 1 แห่งโปรตุเกส ต่อมาจึงได้แยกขาดภาคีนี้ออกจากกิจการศาสนาในปี ค.ศ. 1789 (พ.ศ. 2332) โดยพระนางมาเรียที่ 1 แห่งโปรตุเกส เครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลนี้ซึ่งตกทอดมาจากคณะภาคีอัศวินดังกล่าวได้ล้มเลิกไปในปี ค.ศ. 1910 (พ.ศ. 2453) เนื่องจากการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ถูกล้มล้าง และมีการสถาปนาสาธารณรัฐโปรตุเกสขึ้นมาแทน แต่ภายหลังได้มีการฟื้นฟูเครื่องอิสริยาภรณ์นี้ขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1917 (พ.ศ. 2460) โดยมีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสเป็นประธานแห่งเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลนี้

ดาราและสายสะพายเครื่องเสนาอิสริยาภรณ์แห่งพระคริสต์ ชั้นประถมาภรณ์

แพรแถบย่ แก้

แพรแถบย่อ
 
มหาปรมาภรณ์

Grã-Cruz

 
ประถมาภรณ์

Grande-Oficial

 
ทุติยาภรณ์

Comendador

 
ตริตาภรณ์

Oficial

 
จตุรถาภรณ์

e Cavaleiro

 
เบญจมาภรณ์

Dama