เครื่องอิสริยาภรณ์เซนต์ซิลเวสเตอร์

St Sylvester Knight.jpg

เครื่องอิสริยาภรณ์นักบุญซิลเวสเตอร์ เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งนครรัฐวาติกัน สถาปนาเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2448 โดย สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 6

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเป็นประธานแห่งเครื่องอิสริยาภรณ์นี้และทรงเป็นผู้พระราชทานให้กับ คริสต์ศาสนิกชนชาวโรม และชาวต่างประเทศ

แพรแถบแก้ไข

 

ลำดับชั้นแก้ไข

Knight Knight Commander Knight Commander with Star Knight Grand Cross