เครื่องหมายกำหนดจังหวะ

สัญลักษณ์ทางดนตรี

เครื่องหมายกำหนดจังหวะ (อังกฤษ: time signature) เป็นรูปแบบสัญลักษณ์ที่ใช้ในสัญลักษณ์ดนตรีตะวันตกเพื่อกำหนดการเคาะ ว่าในแต่ละบาร์มีกี่จังหวะ และค่าตัวโน้ต (note value) จะเท่ากับหนึ่งจังหวะ

 
{ \key c \major \time 3/4 \relative c'' { a f c \bar "|" \hideNotes a \unHideNotes \bar "" } }
ตัวอย่างของเครื่องหมายกำหนดจังหวะ 3
4

ในการบรรเลงดนตรี เครื่องหมายกำหนดจังหวะจะปรากฎในตอนแรก อย่างเช่น common time อ่านว่า ซี หรือ ซีเต็ม จะมีความหมายเท่ากับเครื่องหมายกำหนดจังหวะที่เป็นตัวเลข หรือ 3
4
อ่านว่า สามสี่ มีความหมายว่า บทเพลงนั้นมีอัตราจังหวะห้องละ 3 จังหวะเคาะ และกำหนดให้ใช้โน้ตตัวดำมีค่าเท่ากับ 1 จังหวะ

หลังจากเครื่องหมายกำหนดจังหวะจะตามด้วยเครื่องหมายตั้งบันไดเสียงหรือกุญแจประจำหลัก