เขตอัครบิดรเซอร์เบียแห่งแปชี

เขตอัครบิดรเซอร์เบียแห่งแปชี (เซอร์เบีย: Српска патријаршија у Пећи, Srpska patrijaršija u Peći) เป็นคริสตจักรอิสระในนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ซึ่งดำรงอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1346 - 1766 และมีศูนย์กลางสำคัญอยู่ที่อารามเขตอัครบิดรแห่งแปชี เขตอัครบิดรแห่งนี้มีอำนาจหน้าที่ดูแลคริสตจักรในเซอร์เบียและดินแดนทางตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรป

เขตอัครบิดรเซอร์เบียแห่งแปชีในช่วงศตวรรษที่ 16 และ 17

อ้างอิงแก้ไข