อินทรี (แก้ความกำกวม)

สำหรับอินทรีย์ ดู อินทรีย์

อินทรี อาจหมายถึง

นอกจากนี้ยังมี