อินดี

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก อินดี้)

อินดี้ (อังกฤษ: Indy หรือ Indies) เป็นรูปย่อของคำว่า Independence ในภาษาอังกฤษ ซึ่งหมายถึง "อิสรภาพ"

คำว่า "อินดี้" สามารถหมายถึง