Ama-gi.svg

อามา-กิ คือคำที่ในตัวเขียนรูปลิ่มของชาวสุมาเรียนโบราณ ที่มีความหมายว่า อิสรภาพ เชื่อกันว่าเป็นการเขียนมโนทัศน์ดังกล่าวออกมาเป็นครั้งแรก

สัญลักษณ์ อามา-กิ ได้ถูกนำไปใช้ชั่วคราวโดยกลุ่มนักทุนนิยมอนาธิปไตย และกลุ่มนักเสรีนิยม Libertatis Æquilibritas