อาณาจักรในอาร์ดา

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

อาร์ดา (Arda) คือดินแดนในจินตนิยายของ เจ. อาร์. อาร์. โทลคีน ในปกรณัมชุดมิดเดิลเอิร์ธ ซึ่งประกอบด้วยทวีปต่างๆ และอาณาจักรของเผ่าพันธุ์ต่างๆ มากมาย ต่อไปนี้เป็นรายชื่ออาณาจักรสำคัญในอาร์ดาในแต่ละยุคสมัย

ยุคที่หนึ่งและบรรพกาลแก้ไข

อาณาจักรของเอลฟ์แก้ไข

อาณาจักรของชาวโนลดอร์
อาณาจักรของชาวซินดาร์
อาณาจักรของพวกอวาริหรือนันดอร์

อาณาจักรของมนุษย์แก้ไข

อาณาจักรของคนแคระแก้ไข

อาณาจักรของเอนท์แก้ไข

อาณาจักรของฝ่ายอธรรมแก้ไข

ยุคที่สองแก้ไข

อาณาจักรของเอลฟ์แก้ไข

อาณาจักรของชาวโนลดอร์
อาณาจักรของชาวซินดาร์
อาณาจักรของอวาริหรือนันดอร์

อาณาจักรของมนุษย์แก้ไข

อาณาจักรของคนแคระแก้ไข

อาณาจักรของฝ่ายอธรรมแก้ไข

ยุคที่สามแก้ไข

อาณาจักรของเอลฟ์แก้ไข

อาณาจักรของชาวโนลดอร์ ซินดาร์ และนันดอร์บางส่วน

อาณาจักรของมนุษย์แก้ไข

อาณาจักรของชาวดูเนไดน์และอาณาจักรพันธมิตร
อื่นๆ

อาณาจักรของคนแคระแก้ไข

อาณาจักรของฮอบบิทแก้ไข

อาณาจักรของเอนท์แก้ไข

อาณาจักรของฝ่ายอธรรมแก้ไข

ยุคที่สี่แก้ไข

อาณาจักรของมนุษย์
ผนวกด้วยดินแดนต่อไปนี้
อาณาจักรคนแคระ
อาณาจักรเอลฟ์