ในทางการแพทย์ อาการ มีความหมายสองอย่างที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายและสุขภาพใจดังนี้:

  • อาการอาจกล่าวกว้าง ๆ ได้ว่าเป็นสภาวะทางกายภาพที่แสดงว่าบุคคลนั้นมีโรคเฉพาะหรือความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งตัวอย่างเช่น อาการของ ผื่น อย่างไรก็ดีถ้าจะพูดให้ถูกต้องควรใช้คำว่า อาการแสดง (sign) ที่ตรวจพบโดยบุคคลที่ไม่ใช่ ผู้ป่วย
  • ความหมายตรง ๆ ของอาการ คือการรู้สึก หรือการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การทำงานของร่างกายที่รับรู้โดยคนไข้ในความหมายที่ถูกต้องทางการแพทย์คำนี้ควรจะเป็นรายงาน ความรู้สึกแห่งตน (subjective) ซึ่งตรงกันข้ามกับอาการแสดง ที่เป็น เชิงวัตถุวิสัย (objective) ซึ่งเป็นหลักฐานการปรากฏของ โรค หรือ ความผิดปกติ ตัวอย่างของ อาการ คือ ความล้า/ความเหนื่อย ความเจ็บปวด หรือ คลื่นไส้ อาการจะนำไปสู่การวินิจฉัยที่เรียว่า อาการหลัก (cardinal symptom) ตรงข้ามกับความดันโลหิตสูง (hypertension) หรือ ลักษณะผิดปกติของ จอตา (retina) ซึ่งจะเป็น อาการแสดง ทางการแพทย์ที่บ่งชี้ถึงลักษณะของโรค

คำว่า "อาการสำคัญ" (Presenting symptom) ใช้เป็นตัวบอกว่าควรรีบนำผู้ป่วยไปพบแพทย์

คำว่าอาการ ในภาษาอังกฤษว่า symptom เป็นคำมาจากภาษากรีก ว่า syn = con/plus และ pipto = fall, รวมกันมีความหมาย co-exist

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  • Longman dictionary of contemporary English (1995). Third edition.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้