อรชุน (แก้ความกำกวม)

อรชุน เป็นชื่อตัวละครจากมหาภารตะ ถูกนำมาใช้ตั้งชื่อต่างๆ คือ

นอกจากนี้อาจหมายถึง คุรุอาร์จัน หรือบางครั้งทับษัพท์ว่า คุรุอรชุน