หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:KGI) [3] บริษัทประกอบธุรกิจทางด้านค้าหลักทรัพย์ จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนจำกัดภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และประกอบกิจการในประเทศไทย [4]

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทบริษัทมหาชน
การซื้อขาย
SET:KGI
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
เงินทุนและหลักทรัพย์
ก่อตั้ง7 มีนาคม พ.ศ. 2518 (49 ปี)
สำนักงานใหญ่เลขที่ 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลัก
จิน-หลง เจิ้ง (ประธานกรรมการ)
พิชาญ กุลละวณิชย์ (รองประธานกรรมการ)
รายได้ลดลง 3,350.26 ล้านบาท (2562)[1]
สินทรัพย์ลดลง 12,438.54 ล้านบาท (2562)[1]
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 6,235.16 ล้านบาท (2562)[1]
อันดับความน่าเชื่อถือTRIS: A[2]
เว็บไซต์www.kgieworld.co.th

ประวัติ

แก้

ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2518 โดยบริษัทจดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัดในนาม “บริษัท โกลด์ฮิลล์ ซีเคียวริตี้ส์ จำกัด” โดยมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 3 ประเภท ได้แก่ กิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ กิจการค้าหลักทรัพย์ และกิจการที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ โกลด์ฮิลล์ จำกัด” เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2522

ในปี 2529 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทเงินทุนเอกธนกิจ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเงินทุนเอกธนกิจ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อกิจการ “บริษัทหลักทรัพย์ โกลด์ฮิลล์ จำกัด” จากผู้ถือหุ้นเดิม และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เอกธำรง จำกัด” เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2531

วันที่ 6 พฤษภาคม 2536 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เอกธำรง จำกัด (มหาชน)” ในปี 2541 กลุ่มเคจีไอได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท บริษัทจึงจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เอกธำรง เคจีไอ จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2542 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2544 [4]

การประกอบธุรกิจ

แก้

บริษัทประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ มีใบอนุญาต 5 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2) ธุรกรรมค้าหลักทรัพย์ 3) ธุรกรรมที่ปรึกษาการลงทุน 4) ธุรกรรมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ 5) ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [4]

ธุรกิจของบริษัท[5]

 • ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 • ธุรกิจค้าหลักทรัพย์
 • ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน
 • ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
 • ธุรกิจนายทะเบียนหลักทรัพย์
 • ธุรกิจตราสารหนี้
 • ธุรกิจซื้อคืนตราสารหนี้ภาคเอกชน
 • ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 • ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 • ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
 • ธุรกิจตราสารอนุพันธ์นอกตลาด
 • กองทุนอีทีเอฟ
 • ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

แก้
ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564[6]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD. 696,614,400 34.97%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 69,210,120 3.47%
3 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 41,873,800 2.10%
4 นาง กาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์ 20,000,000 1.00%
5 นาย จักรธร ฉันทโรจน์ 16,609,600 0.83%
6 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 12,303,900 0.62%
7 นาง เสาวณีย์ จริยานุวัตร 12,000,000 0.60%
8 นาย กนก ตั้งใจรักการดี 12,000,000 0.60%
9 N.C.B.TRUST LIMITED-CBLDN-OP CUSTODY LTD CLIENT A/C EUR 10,000,000 0.50%

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 1.2 งบการเงิน/ผลประกอบการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2. อันดับเครดิต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 4. 4.0 4.1 4.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ แบบรายงาน56-1 เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
 5. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ แบบรายงาน56-1 เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
 6. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[ลิงก์เสีย] ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย