หมวดหมู่:ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2532

หมวดหมู่นี้สำหรับองค์การ สถานที่ หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989)