หมวดหมู่:ก่อตั้งในคริสต์ทศวรรษ 1940

องค์การ สถานที่ หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ก่อตั้งในคริสต์ทศวรรษ 1940