หนี้ (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

คำสำคัญ "หนี้" สามารถหมายถึง

  • หนี้ (อังกฤษ: obligation) - นิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป ซึ่งฝ่ายหนึ่งเรียกว่า "เจ้าหนี้" (อังกฤษ: obligee) มีสิทธิที่จะบังคับบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า "ลูกหนี้" (อังกฤษ: obligor ให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ หรือส่งมอบทรัพย์สิน
  • หนี้สิน (อังกฤษ: debt) - เงินที่ผู้หนึ่งเรียกว่า "ลูกหนี้" (อังกฤษ: debtor) ติดค้างอยู่จะต้องใช้ให้แก่อีกผู้หนึ่งเรียกว่า "เจ้าหนี้" (อังกฤษ: creditor), เรียกสั้น ๆ ว่า "หนี้" ก็มี
  • หนี้บุญคุณ (อังกฤษ: gratitude) - การที่จะต้องตอบแทนบุญคุณเขา