นิติสัมพันธ์

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน


นิติสัมพันธ์ (อังกฤษ: legal relation) คือ สัญญาหรือข้อตกลงต่างๆที่มีผลในทางกฎหมาย เช่น ความเกี่ยวพันระหว่างทนายความกับลูกความ หรือระหว่างคู่สัญญา เป็นต้น

อ้างอิงแก้ไข