หนี้สิน

(เปลี่ยนทางจาก หนี้เงิน)

หนี้สิน หรือ หนี้เงิน (อังกฤษ: debt) หมายถึง เงินที่ผู้หนึ่งซึ่งเรียกว่า "ลูกหนี้" (อังกฤษ: debtor) ติดค้างอยู่จะต้องใช้ให้แก่อีกผู้หนึ่งซึ่งเรียกว่า "เจ้าหนี้" (อังกฤษ: creditor) บางทีก็เรียกสั้น ๆ ว่า "หนี้"

ความเป็นหนี้สินกันนั้นมีขึ้นเมื่อเจ้าหนี้ตกลงให้ลูกหนี้ยืมเงินจำนวนหนึ่งซึ่งปัจจุบันมักมีการกำหนดระยะเวลาให้ลูกหนี้ปฏิบัติการชำระหนี้และมักต้องชำระดอกเบี้ย (อังกฤษ: interest) อันงอกเงยจากหนี้สินนั้นด้วย