สิ่งพิมพ์เผยแพร่

การพิมพ์เผยแพร่หรือการประกาศโฆษณา (อังกฤษ: publish) หมายถึง การทำให้เนื้อหาเข้าถึงได้ต่อสาธารณชน[1] แม้ว่าการใช้คำนี้โดยเฉพาะอาจมีความแตกต่างกันตามประเทศ แต่ปกติใช้กับข้อความ ภาพหรือเนื้อหาเสียง-ภาพ รวมทั้งเอกสาร (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แคตาล็อก เป็นต้น)

ประเภทของสิ่งพิมพ์เผยแพร่ แก้

ประเภทวัสดุ แก้

มีสิ่งพิมพ์เผยแพร่หลายชนิดวัสดุมาก ตัวอย่างเช่น

  • หนังสือ: หน้าที่ยึดติดกันระหว่างปกสองด้าน เพื่อให้บุคคลอ่านหรือเขียน
  • อนุสาร (booklet): ใบปลิวที่มีกระดาษมากกว่าหนึ่งแผ่น ปกติยึดติดกันแบบเดียวกับหนังสือ
  • บรอดไซด์ (broadside): กระดาษใหญ่แผ่นเดียวพิมพ์ด้านเดียว ซึ่งออกแบบมาให้ติดกับผนัง ผลิตตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16–19 เลิกผลิตแล้วหลังพัฒนาหนังสือพิมพ์และนวนิยายราคาถูก
  • ใบปลิว (flyer): กระดาษแผ่นเล็กที่พิมพ์ข้างเดียว ออกแบบมาเพื่อแจกไม่คิดค่าจ่าย
  • แผ่นพับ (leaflet): กระดาษแผ่นเดียวพิมพ์สองข้างและพับ
  • วารสาร (journal): หนังสือที่มีกระดาษเปล่าข้างในเพื่อให้คุณเขียนสารสนเทศส่วนบุคคลลงไป
  • จดหมายข่าว (newsletter): ข่าว แผ่นพับ จุลสารหรือหนังสือพิมพ์ที่แจกให้ผู้ชมเฉพาะกลุ่ม
  • หนังสือพิมพ์: สิ่งพิมพ์เผยแพร่หลายหน้าที่พิมพ์ข่าว กีฬา สารสนเทศและโฆษณา
  • นิตยสาร: หนังสือที่มีปกหน้าและหลัง พิมพ์สารสนเทศและโฆษณา
  • การพิมพ์เผยแพร่อิเล็กทรอนิกส์

อ้างอิง แก้