สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย เป็นส่วนราชการที่มิได้มีฐานะเป็นกรมเพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นกรม อยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เดิมมีชื่อว่า "สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี" ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2476

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
Office of the minister for Interior
ตราสัญลักษณ์องค์กร
ภาพรวมส่วนราชการ
ก่อตั้งพ.ศ. 2476
สำนักงานใหญ่ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 10200
ฝ่ายบริหารส่วนราชการ
  • หัวหน้า, สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ
หน่วยงานแม่กระทรวงมหาดไทย
เว็บไซต์http://www.minister.moi.go.th/

เมื่อครั้งก่อตั้งกระทรวงมหาดไทย มีการจัดตั้ง "กองมหาดไทยกลาง" ทำหน้าที่ทั่วไปซึ่งมิใช่งานของกรมใดกรมหนึ่งในกระทรวง หรือเปรียบเสมือนกับสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงในปัจจุบัน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2476 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ได้มีการจัดตั้ง "กรมเลขานุการรัฐมนตรี" ขึ้น ซึ่งภายหลังจากนั้นไม่นานก็มีการเปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี"

ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง กระทรวง ทบวง กรม และมีการจัดตั้งให้สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีให้ ใช้ชื่อว่า "สำนักงานรัฐมนตรี"

อำนาจหน้าที่ แก้ไข

กระทรวงมหาดไทย ได้แบ่งส่วนราชการของสำนักงานรัฐมนตรี โดยกำหนดให้สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  1. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี
  2. สนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในการดำเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และประชาชน
  3. ประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่นทางการเมือง
  4. ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
  5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรี หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย