เปิดเมนูหลัก

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นองค์การมหาชนของประเทศไทยภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2554 เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ[2]

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ETDA Thailand.jpg
ที่ทำการ
อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น 21 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 (8 ปี)
งบประมาณ 488.1105 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร จีราวรรณ บุญเพิ่ม, ประธานกรรมการบริหาร
สุรางคณา วายุภาพ, ผู้อำนวยการ
ชัยชนะ มิตรพันธ์, รองผู้อำนวยการ
ชาติชาย สุทธาเวศ, รองผู้อำนวยการ
สรณันท์ จิวะสุรัตน์, รองผู้อำนวยการ
บุญศรี กุลฉันท์, ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ต้นสังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เว็บไซต์
www.etda.or.th

การดำเนินงานแก้ไข

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นโดยโอนภารกิจ บุคลากร และทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบรรดาภารกิจที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่สนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

อ้างอิงแก้ไข