สันนิบาตคาทอลิก (เยอรมัน)

สันนิบาตคาทอลิกเยอรมัน (เยอรมัน: Katholische Liga, อังกฤษ: Catholic League (German)) เดิมเป็นสมาพันธ์อย่างหลวมๆ ของรัฐเยอรมันที่เป็นโรมันคาทอลิกที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1609 ในการโต้ตอบการก่อตั้งสหภาพโปรเตสแตนต์ (Protestant Union) ในปีก่อนหน้านั้น วัตถุประสงค์ของสันนิบาตก็เพื่อ “เพื่อป้องกันนิกายโรมันคาทอลิกและรักษาความสันติสุขภายในจักรวรรดิ” โครงสร้างของสันนิบาตคล้ายคลึงกับ สันนิบาตคาทอลิกฝรั่งเศส (French Catholic League) ที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1576

ธงของสันนิบาตคาทอลิกเยอรมัน

ดูเพิ่ม แก้