สัญรูป

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

สัญรูป สามารถหมายถึง

  • ตัวหนังสือคำ (logograph), อักษรประเภทหนึ่ง
  • รูปเคารพ (icon), รูปสองมิติหรือสามมิติสำหรับใช้กราบไหว้บูชาเป็นต้น
  • ไอคอน (คอมพิวเตอร์) (icon), รูปหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นเครื่องแทนบางสิ่งบางอย่างในระบบดิจิทัลเทคโนโลยี