สมเด็จพระมหาสมณเจ้า

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า เป็นพระอิสริยยศ ของเจ้านายชั้นพระบรมวงศ์ผู้ทรงดำรงสมณศักดิ์ในตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ทรงเบญจปฎลเศวตฉัตร (ฉัตรขาว 5 ชั้น) สมเด็จพระสังฆราชผู้ดำรงพระอิสริยยศนี้ มี 3 พระองค์ ได้แก่