สมาชิกกิตติมศักดิ์

สมาชิกกิตติมศักดิ์ สถานภาพของสมาชิกแบบพิเศษ ที่ ชมรม สมาคม หรือ องค์กรต่างๆ มักเชิญ พระราชวงศ์ ข้าราชการผู้ใหญ่ เข้ามาดำรงตำแหน่ง เพื่อเป็นเกียรติแก่องค์การเหล่านั้น