บุคคล (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก สภาพบุคคล)

บุคคล อาจหมายถึง

  • บุคคลธรรมดา (natural person) - บุคคลทั่ว ๆ ไป, มนุษย์
  • นิติบุคคล (legal person, juridical person หรือ juristic person) - สิ่งที่กฎหมายสมมุติให้เป็นบุคคล เช่น บริษัท, มูลนิธิ ฯลฯ