โทรทัศน์กองยุทธพลเขมรภูมินท์กัมพูชา

โทรทัศน์กองยุทธพลเขมรภูมินท์กัมพูชา (เขมร: ទូរទស្សន៍កងយោធពលខេមរភូមិន្ទកម្ពុជា ทูรทสฺสน์กงโยธพลเขมรภูมินฺทกมฺพุชา) หรือเรียกกันว่า ช่อง 5 กัมพูชา (TV5 Cambodia) หรือในเอกสารวิชาการของไทยบางแหล่งเรียกว่า "สถานียุทธภูมิทหารช่อง 5" [1]ชื่อย่อว่า ททขภม.5 และชื่อสากลว่า XU-ATV เป็นสถานีโทรทัศน์ในประเทศกัมพูชา มีกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเป็นเจ้าของ บริษัท มิก้า มีเดีย จำกัด (บริษัทร่วมทุนของกันตนา และไทยนครพัฒนา) ได้รับสัมปทาน 30 ปี นับจากปี 2538 โดยต้องจ่ายให้กระทรวงกลาโหม 200 ล้านบาท นอกจากรายการของทางกระทรวงฯ แล้ว ยังมีรายการบันเทิงต่างจากประเทศกัมพูชา อีกจำนวนมาก ทั้ง ละครจากผู้ผลิดของทางสถานี ภาพยนตร์ และกีฬา [2] โดยในประเทศไทยและที่อยู่ต่างประเทศ สามารถรับชมช่อง 5 กัมพูชา ได้ผ่านจานดาวเทียมระบบ C-Band ไทยคม 5 ด้วยคลื่นความถี่ขาลง 3408 V sr-4444 (ยุติการออกอากาศระบบ C Band แล้ว)และ Ku-Band ไทยคม 5 ด้วยคลื่นความถี่ขาลง 12313 V sr-30000 และในส่วนสถานีภาคพื้นดิน ณ กรุงพนมเปญ ออกอากาศสัญญาณวีเอชเอฟ ช่อง 5 พร้อมด้วยระบบดิจิตอล รวมไปถึงสถานีแม่ข่ายรวมอยู่ด้วย

โทรทัศน์กองยุทธพลเขมรภูมินท์กัมพูชา
TV5 Cambodia
เริ่มออกอากาศ1 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 (27 ปี) (ในนาม ไอบีซี 5)
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 (24 ปี)
ยุติออกอากาศ1 มกราคม พ.ศ. 2538 (1 ปี 245 วัน) (ไอบีซี 5 เดิม)
เครือข่ายกระทรวงกลาโหมกัมพูชา
ของ บริษัท มิก้า มีเดีย จำกัด (บริษัทร่วมทุนของกันตนา บอร์น แอนด์ แอสโซซิเอดท์ และ ไทยนครพัฒนา)
ระบบภาพ-1080i 16:9 HDTV
คำขวัญสโลแกน
ประเทศกัมพูชา
พื้นที่แพร่ภาพภูมิภาคเอเชีย
สำนักงานใหญ่ซอย 26 สิงหาเดิม ถนนสุทธารส แขวงทะเลบาสัก เขตนาหม่อน ราชธานีพนมเปญ
(26 old August site Sothearos blvd Sangkat Tonle Bassac Khan Chamkamorn Phnom Penh)
เว็บไซต์http://tv5cambodia.com/
ช่องรายการที่แพร่ภาพ
ภาคพื้นดิน
แอนะล็อกช่อง 5 (วีเอชเอฟ, พนมเปญ)
ดิจิทัลช่อง 23 (ยูเอชเอฟ, พนมเปญ)
ประเทศกัมพูชา One TVช่อง 14
โทรทัศน์ดาวเทียม
ประเทศกัมพูชา DTV Cambodiaช่อง 5
โทรทัศน์เคเบิล
ประเทศกัมพูชา PPCTVช่อง 52 (แอนะล็อก)
ช่อง 104 (ดิจิทัล)
ช่อง 16 (ดิจิทัลไร้สาย)
ออนไลน์
ประเทศกัมพูชา Mekongtvชมรายการสด

ประวัติแก้ไข

ก่อนหน้านั้น ผู้ดำเนินกิจการโทรทัศน์กองยุทธพลเขมรภูมินท์กัมพูชาในยุคแรกเริ่ม คือ บริษัท ไอบีซีแคมโบเดีย ของกลุ่มชินวัตร (อินทัช โฮลดิ้งส์ ในปัจจุบัน) เริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2536 ภายใต้สัญญาสัมปทาน 99 ปี (ภายหลังลดลงเหลือ 30 ปี) โดยช่อง 5 ในยุคที่บริหารโดยไอบีซี ถูกครหาว่าเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลและพรรคประชาชนกัมพูชา โดยเฉพาะในช่วงการเลือกตั้งในประเทศกัมพูชาเมื่อปี พ.ศ. 2536 จนกระทั่งไอบีซีประสบปัญหาขาดทุน และเกิดปัญหาเรื่องสัดส่วนผู้ถือหุ้น ไอบีซีจึงถอนตัวออกไป จนกระทั่งบริษัท มิก้ามีเดีย จำกัด ได้รับสัมปทานจากกระทรวงกลาโหมกัมพูชาดำเนินกิจการโทรทัศน์กองยุทธพลเขมรภูมินท์กัมพูชา ในปี พ.ศ. 2538 ซึ่งเดิมจะมีกำหนดเริ่มออกอากาศในปี พ.ศ. 2539 แต่ต่อมาได้เริ่มออกอากาศเร็วขึ้น ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2538 โดยได้โอนทรัพย์สินและคลื่นความถี่จากไอบีซีเดิม

การเปิดสถานีแก้ไข

เมื่อถึงเวลา 6:00 น. เริ่มเพลงมาร์ชกองยุทธพลเขมรภูมินทร์ โดยปรากฏสัญลักษณ์สถานีในฉากสุดท้าย ต่อจากนั้น เริ่มรายการแรก

อ้างอิงแก้ไข

  1. อัมพร จิรัฐติกร. (2559). ละครไทยกับผู้ชมอาเซียน:วัฒนธรรมศึกษาของสื่อข้ามพรมแดนในอาเซียน. ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
  2. วินัย-ศุภชัย วีระภุชงค์ เมื่อคนขายยามาเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์, จากนิตยสารผู้จัดการ.

เว็บไซต์แก้ไข