ศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร (อังกฤษ: Sanskrit Studies Centre, Silpakorn University; อักษรย่อ: SSC) มีฐานะเป็นหน่วยงานของ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 มีภารกิจหลักในการส่งเสริม ให้ความรู้ และจัดการเรียนการสอนภาษาสันสกฤต และวิชาที่เกี่ยวข้องให้แก่นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

ศูนย์สันสกฤตศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่ออังกฤษSanskrit Studies Centre, Silpakorn University
ที่อยู่ศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 8 ซอยเส้นทางลัดสาย 2 ถนนพัฒนาการ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
วันก่อตั้ง20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 (26 ปี)
ผู้อำนวยการรองศาสตราจารย์ ดร. สำเนียง เลื่อมใส

ประวัติแก้ไข

"ศูนย์สันสกฤตศึกษา" ก่อตั้งขึ้นตาม "แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8" โดยมีความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 4/2539 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 ให้จัดตั้งศูนย์สันสกฤตศึกษาขึ้นเป็นการภายใน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สันสกฤตศึกษา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2539 และเป็นผู้อำนวยการคนแรก เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2541

อาคารแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข