ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร

ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร (อังกฤษ: Permanent Court of Arbitration, ย่อ: PCA) เป็นองค์การระหว่างประเทศตั้งอยู่ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งขึ้นในปี 2442 ในการประชุมสันติภาพเฮกครั้งแรก PCA ส่งเสริมการแก้ไขข้อพิพาทซึ่งเกี่ยวข้องกับรัฐ หน่วยการปกครองรัฐ (state entity) องค์การระหว่างประเทศและภาคีเอกชนโดยสนับสนุนการสถาปนาศาลอนุญาโตตุลาการและส่งเสริมงานของศาลเหล่านั้น PCA ต่างจากศาลยุติธรรมระหว่างประเทศซึ่งตั้งอยู่ในอาคารเดียวกัน คือ วังสันติภาพในกรุงเฮก

สัญลักษณ์