ศัตรูพืช เป็นปัจจัยทางด้านชีวภาพหรือสิ่งมีชีวิตซึ่งสามารถสร้างความเสียหายให้การเกษตรกรรม ทำให้ผลผลิตลดลง ศัตรูพืชมีหลายชนิด เช่น แมลง โรคของพืช วัชพืช และสัตว์ต่าง เช่น หนู นก หอย[1]

ศัตรูพืชสามารถป้องกันและกำจัดได้หลายวิธี ทั้งวิธีทางกายภาพ (เช่น การถอนหญ้า) ชีวภาพ (เช่น การใช้ตัวห้ำตัวเบียน) และเคมี (สารกำจัดศัตรูพืช แบ่งออกเป็นสามกลุ่มหลักได้แก่ ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา และ ยาฆ่าวัชพืช)

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข