วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา เป็นสถาบันการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา โดยเปิดสอน 2 หลักสูตร คือ ปวช.และ ปวส. ประกาศจัดตั้งเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2540 โดยนายสุขวิช รังสิตพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
Nakhon Ratchasima College of Business Administration and Tourism
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.jpg
ชื่อย่อNR-CBAT
คติพจน์ความรู้ดี มีคุณธรรม ล้ำเลิศบริการ สรรค์สร้างสังคม
สถาปนา3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 (24 ปี)
ประเภทรัฐบาล - วิทยาลัย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ตั้งเลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เว็บไซต์เว็บไซต์วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา

หลักสูตรที่เปิดสอนแก้ไข

ระบบปกติและทวิภาคีแก้ไข

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพแก้ไข

 • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
 1. สาขาวิชาการบัญชี
 2. สาขาวิชาการตลาด
 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 1. สาขาวิชาการโรงแรม
 2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 • ประเภทวิชาคหกรรม
 1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)แก้ไข

 • ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
 1. สาขาวิชาการบัญชี
 2. สาขาวิชาการตลาด
 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 1. สาขาวิชาการโรงแรม(สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม) (ปกติ – ทวิภาคี)
 2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 • ประเภทวิชาคหกรรม
 1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ(สาขางานอาหารและโภชนการ)

หลักสูตรระยะสั้นแก้ไข

 1. หลักสูตรการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 2. หลักสูตรการถ่ายภาพและออกแบบกราฟิก
 3. หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 4. หลักสูตรภาษาจีน2 และวัฒนธรรมจีน
 5. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
 6. หลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 7. หลักสูตรการทำของชำร่วยในโอกาสต่างๆ
 8. หลักสูตรเครื่องดื่มสมูตตี้
 9. หลักสูตรการทำขนมคุกกี้
 10. หลักสูตรนวดไทย
 11. หลักสูตรนวดเท้า[1]

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.rcbat.ac.th/?usid=20130001 หลักสูตรที่เปิดสอนดูเพิ่มแก้ไข