วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี (อังกฤษ: Udonthani College of Business Administration and Tourism)
เป็นสถานศึกษาเฉพาะทาง 1 ใน 3 ของประเทศ จัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, บริหารธุรกิจแล้วจึงมาเปิดสอนด้านการโรงแรม
เพิ่มในภายหลัง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2540 โดยนายสุขวิช รังสิตพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นและเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2541 ในช่วงแรกใช้สถานที่ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีเป็นสำนักงานและที่ทำการสอนชั่วคราว จากนั้นจึงได้ย้ายมาอยู่ในสถานที่ปัจจุบันภายหลัง

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
คติพจน์ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม นำอาชีพ
ประเภทรัฐบาล - วิทยาลัย
ที่อยู่
เลขที่ 88 หมู่ 14 บ้านโคกน้อย ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
เว็บไซต์www.udcbat.ac.th

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ ห่างจากจังหวัดอุดรธานี 25 กิโลเมตร มีขนาดเนื้อที่ 50 ไร่
2 งาน 41 ตารางวา มีชื่อเรียกกันเล่น ๆ ว่า "Udon C-Bat"

หลักสูตรที่สอน

แก้

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี ได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545
ปรับปรุง พ.ศ. 2546 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546 โดยดำเนินการเปิดสอน รวมทั้งสิ้น 2 หลักสูตร ได้แก่

1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1. สาขางานการบัญชี
2. สาขางานการขาย
3.สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4.สาขางานธุรกิจค้าปลีก

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1. สาขางานการโรงแรม (ระบบปกติ และ ระบบเทียบโอนประสบการณ์)
2.สาขางานการท่องเที่ยว

 
ตราประจำวิทยาลัย (เดิม)
เป็นรูปเรือใบ อยู่บนลูกโลกกลางกลีบบัว 8 กลีบ


2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1.สาขาวิชาการบัญชี
2.สาขาวิชาการตลาด
3.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1.สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ
2.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

 
ดอกสุพรรณิการ์ (ฝ้ายคำ) ดอกไม้ประจำวิทยาลัย
 
พระพุทธหฤทัยบำเพ็ญ พระพุทธรูปประจำวิทยาลัย

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

Fanpage วิทยาลัยฯ

ดูเพิ่ม

แก้
  • วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
  • วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
  • วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
  • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
  • วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

หมวดหมู่

แก้