วัดแสวงสามัคคีธรรม

วัดในจังหวัดปทุมธานี

วัดแสวงสามัคคีธรรม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หน้าวัดทางทิศตะวันออกติดกับคลองระบายน้ำ

วัดแสวงสามัคคีธรรม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดแสวงสามัคคีธรรม, วัดใหม่
ที่ตั้งตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูวิจิตรธรรมวิธาน (ชาตรี อินฺทธมฺโม)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดแสวงสามัคคีธรรมได้รับอนุญาตให้สร้างเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 นายแสวง สวนสวย และนางสวิง ยินดี ผู้เป็นน้องสาวเป็นผู้ถวายที่ดินและเป็นผู้ทำการสร้างวัด ในด้านการเงินได้รับการช่วยเหลือ บริจาคผู้ใหญ่เสงียม เพ็ชรน้อย และนายพะยอม เพ็ชรน้อย กระทรวงศีกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดโดยถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2508[1] ชาวบ้านเรียกอีกชื่อว่า วัดใหม่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2508 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 14 เมตร ยาว 28 เมตร ได้รับพัทธสีมาเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2509 ทำพิธีฝังลูกนิมิตเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2549[2]

วัดแสวงสามัคคีธรรมเป็นวัดที่มีอุโบสถใหญ่ และทางด้านหลังวัดมีบรรยากาศร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่[3]

รายนามเจ้าอาวาส แก้

  • พระใบฎีกา ผล
  • พระอธิการล้วน
  • พระครูพิพัฒน์ปัญญาธร (สมบุญ ปญฺญาธโร)
  • พระสมุห์ สมนึก กนฺตปญฺโญ
  • พระครูวิจิตรธรรมวิธาน (ชาตรี อินฺทธมฺโม)

อ้างอิง แก้

  1. "วัดแสวงสามัคคีธรรม". กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-05-21. สืบค้นเมื่อ 2021-05-21.
  2. "วัดแสวงสามัคคีธรรม ต.คลองห้า อ.คลองหลวง ปทุมธานี". ทัวร์วัดไทย.
  3. "วัดแสวงสามัคคีธรรม". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.