วัดปากคลอง (จังหวัดสุโขทัย)

วัดในจังหวัดสุโขทัย

วัดปากคลอง ตั้งอยู่ที่เลขที่406 หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัด สุโขทัย วัดปากคลองมีนามตามชื่อหมู่บ้าน เป็นวัดในพระพุทธศาสนาเถรวาท สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2476 เป็นวัดที่ประชาชนชาวบ้านปากคลอง และบ้านเกาะแก้ว ได้ร่วมใจกันจัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแบะปฏิบัติศาสนกิจตามหลักพระพุทธศาสนา มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 16 ไร่ มีคลองแม่ลำพันที่เชื่อมกับแม่น้ำยมไหลผ่าน

วัดปากคลอง
แผนที่
ชื่อสามัญวัดปากคลอง
ที่ตั้งตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ๖๔๐๐๐
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายเถรวาท
กิจกรรมศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี/ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ศาสนสถานสิ่งก่อสร้าง

แก้
  • อุโบสถ
  • ศาลาการเปรียญ
  • กุฎิที่พักสงฆ์

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้